Dôležité oznamy

Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej SobotePoskytujeme komplexné služby všetkým členom a klientom

Prostredníctvom Ekonomického a Technického úseku OSBD v meste Rimavská Sobota poskytujeme vlastníkom bytov v našej správe a ďalším klientom široké spektrum informačných, poradenských a údržbových prác. Naši odborní zamestanci komunikujú buď priamo s vlastníkmi, ktorí majú individuálne požiadavky, alebo s bytovými domami prostredníctvom ich volených zástupcov.

Ekonomický úsek OSBD slúži na riešenie všetkých otázok a problémov, týkajúcich sa členstva, bytov, ekonomiky a financií, stavebných úprav a pod.
Technický úsek OSBD a Havarijná služba realizujú potrebné opravy a údržbu bytov, bytových domov a všetky práce zabezpečované dodavateľským spôsobom.

Pre viac informácií ohľadom nami poskytovaných služieb kliknite TU .

Orgány OSBD Rimavská Sobota


Okresné stavebné bytové družstvo so sídlom v Rimavskej Sobote má podľa stanov družstva ako najvyžší orgán Zhromaždenie delegátov, ktoré tvoria volení zástupcovia jednotlivých členských samospráv. Následne Zhromaždenie delegátov volí zo svojich členov Predstavenstvo a Kontrolnú komisiu družstva na dané volebné obdobie.


Volené orgány družstva

Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva starší ako 18 rokov.

  • Zhromaždenie delegátov – najvyšší orgán družstva
  • Predstavenstvo - štatutárny orgán družstva
  • Kontrolná komisia - oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva
  • Predseda členskej samosprávy – samosprávu tvorí zväčša jeden bytový dom, ktorý je členom družstva

Orgány družstva môžu rokovať len o záležitostiach, ktoré podľa zákonných predpisov a stanov družstva spadajú do ich pôsobnosti . Kolektívne orgány družstva sú uznášaniaschopné len vtedy, ak je na riadne zvolanom zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov daného orgánu.

Uznesenie bude prijaté, ak ho verejným hlasovaním odsúhlasila nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ stanovy neurčujú inak. O každom rokovaní a hlasovaní musí existovať formálny zápis, ktorý si členovia OSBD môžu vyžiadať k nahliadnutiu.


Stanovy OSBD v Rimavskej Sobote TU .

Predstavenstvo OSBD

Predstavenstvo OSBD v Rimavskej Sobote je podľa stanov družstva štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami a rozhodnutím zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu družstva. Za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu delegátov.

Predseda predstavenstva Ing. Ján Petrinec
Podpredsedovia predstavenstva Ing. Zlatica Ušiaková Mgr. Gizela Kubačková
Členovia Ing. Július Barič Ing. Eugen Torma
Ing. Tatiana Ďurčáková Ing. Szabolcs Lajka
JUDr. Ivana Bariová Mgr. Lukáš Kvietok
Elena Kováčiková Eduard Lesko
Renáta Hanková Ján Séleš
Mgr. Martin Pliešovský Tibor Gyurán

Kontrolná komisia OSBD

Kontrolná komisia OSBD v Rimavskej Sobote je podľa stanov družstva oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokovávať sťažnosti jeho členov . Zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Poverení členovia kontrolnej komisie sú oprávnení zúčastňovať sa zasadaní ostatných orgánov družstva.

Predseda kontrolnej komisie Ing. Ladislav Tóth
Členovia Mgr. Ondrej Hriň Mgr. Danka Hladovcová
Ján Bavala Miroslava Szőkeová