POSTUP PRI - POCHYBNOSTIACH O SPRÁVNOM MERANÍ VODOMEROV:

Ak máte pochybnosti o množstve odmeranej vody na bytových vodomeroch je možné tieto preveriť "litrovaním" kde sa do ciachovanej nádoby odpustí indikované množstvo vody a porovná sa.
Pri požiadavke o odborné overenie vodomeru - OSBD dá overiť vodomer "Slovenskému metrologickému ústavu v Bratislave", kde sa pohybujú ceny za overenie rádovo 50.- € / ks !
Bližšie informácie na tel.: 047 / 5603405   alebo  5603406.

Požiadavku o odborné overenie vodomeru je možné dohodnúť na stredisku údržby OSBD
- údržba v Rimavskej Sobote: 047 / 5603424   alebo  5603422

Pokiaľ výsledok overenia je pozitívny = t.j. vodomer meria správne náklady spojené s overením budú účtované na ťarchu toho, kto požiadal o overenie, prípadne vlastníka bytu !