POŽIADAVKA PRE NADOBUDNUTIE BYTU DO OSOBNÉHO VLASTNÍCTVA :

OSBD Rimavská Sobota ponúka svojim členom - nájomníkom možnosť nadobudnúť svoje byty do osobného vlastníctva vždy k 1. januáru a k 1. júlu v kalendárnom roku.
Ponuka o odkúpenie pre jednotlivé bytovky sa opakuje v dvojročných intervaloch v zmysle úverovej zmluvy s OTP bankou
-  ponukové listy posielame členom - nájomníkom každé dva roky.
Na ponukovom liste je vyčíslená zostatková anuita ( nesplatený úver) a poplatky spojené s nadobudnutím bytu do osobného vlastníctva.
V prípade záujmu treba ponukový list vyplniť a doručiť na OSBD v termíne ktorý je uvedený na ponukovom liste.
Každý záujemca následne obdrží Zmluvu o prevode družstevného bytu spolu s poštovými poukážkami,ktoré je treba uhradiť vždy do 30.11. a do 31.5. v jednotlivých polrokoch.
Družstevné byty, ktorých zostatková anuita je splatená ( úver sa rovná 0.- €) je možné odkúpiť, na základe písomnej žiadosti v termínoch k 1.1. a 1.7. v jednotlivých etapách.

Na základe horeuvedeného, prosíme svojich členov - nájomníkov, ktorí majú záujem o odkúpenie svojho bytu do osobného vlastníctva, aby si pozorne prečítali doručený ponukový list a riadili sa v zmysle uvedených  pokynov.

Informácie súvisiace s odkúpením bytu do "OV"(osobného vlastníctva) získate na tel. č. : 047 / 5603409