SÚHLAS K SPOLUBÝVANIU V BYTE :
Nájomcovia sa musia dostaviť na organizačné odd. OSBD s občianskym preukazom ako aj s preukazom osoby, ktorú chcú prihlásiť na spolubývanie.
príbuzenský vzťah zdokladovať rodnými listami.
(príloha: žiadosť na spolubývanie)


DOHODA ROZVEDENÝCH MANŽELOV - len u družstevných bytov:

Rozvedení manželia sa musia dostaviť s právoplatným rozsudkom o rozvode na právne oddelenie OSBD tel. č. : 047/5603417
aj s občianskymi preukazmi.
Na základe čoho sa jednému z manželov, ktorý ostane výlučným členom a nájomcom družstevného bytu vystavia členské doklady a dodatok k nájomnej zmluve.

Pri bytoch vo vlastníctve - musí byť dohoda o vysporiadaní - BSM registrovaná na "Správe katastra".
Zúčastnené strany so sebou musia priniesť dohodu, potvrdený návrh na vklad resp. list vlastníctva a občianske preukazy.
- fotokópia jedna strana : 0,24 € s DPH.