POSTUP PRI PREDĹŽENÍ NÁJMU BYTU:

Na základe oznámenia nájomcov družstevného bytu, vlastníkov bytu
- družstvo oznámenie berie na vedomie za podmienok, že na byte nie sú nedoplatky.POSTUP PRI UKONČENÍ NÁJMU BYTU:

Tlačivo na ukončenie nájmu.
Musia byť prítomné obidve strany, je potrebné odpísať stavy a čísla vodomerov a meračov tepla
- tlačivo na odpočty meracej techniky
K dátumu ukončenia musia byť vyrovnané všetky podlžnosti voči OSBD.


POSTUP PRI DEDENÍ BYTU:

Dedičia sa musia dostaviť na organizačné odd. OSBD, s právoplatným osvedčením o dedičstve.
Pri družstevných bytoch sa vypracujú členské doklady ako aj nájomná zmluva
a pri dedení bytov vo vlastníctve, zmluva o výkone správy pre každého dediča.
Pri dedení bytu vo vlastníctve ako i družstevného, sa poplatky nevyberajú.