PRI ZMENE VLASTNÍKA BYTU :
Je obdobný postup ako aj pri prevode, čo sa týka meračov TÚV a SÚV a tepla (odpočet pomerových meračov na radiátore - PRVN) predloží vlastník bytu.
Na základe vyrovnania prípadných mínusových stavov na účte, vlastníkovi sa vydá vyjadrenie, že v čase prevodu nie je vykazovaný žiadny nedoplatok na zálohových úhradách za plnenia spojených s užívaním bytu, alebo nebytových priestorov, ani na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv, - pre Správu katastra.
Následne na to prevádzajúci vlastník spolu s nadobúdateľmi sa dostavia na organizačné odd. OSBD.
Prinesú :  kúpnu, darovaciu, zámennú zmluvu, potvrdený návrh na vklad, resp. list vlastníctva.

Príbuzenský vzťah zdokladovať rodnými listami.
Na základe uvedených dokladov, nadobúdateľovi sa vypracuje „
zmluva o výkone správy“, ako aj predpis na hradenie zálohových úhrad.
Potrebné je vyplniť aj - tlačivo na odpočty meracej techniky - TÚV, SÚV a PRVN.