Prevod členských a nájomných práv:
Prevodcovia a nadobúdatelia sa dostavia na OSBD v Rim. Sobote na č.d. 16 organizačné odd. poschodie - 1
tel.č.:047/5603419 - 20.
Prinesú: občianske preukazy
- dokumentáciu o zmene stavu: t.j. rozsudok o rozvode, úmrtný list, osvedčenie o dedičstve
- odpíšu číslo a stavy TÚV a SÚV ako aj meračov tepla (PRVN) podľa izbovitosti
"tlačivo na odpočty"meracej techniky, na základe čoho sa vypočíta predbežné vyúčtovanie.
Prevádzajúci musí pri prevode uhradiť:
- prípadný nedoplatok za príslušné ročné obdobie.
- zistí sa aj FOU bytu,
pri mínusovom stave prevádzajúci uhradí rozdiel
plusový stav môže vyčerpať na základe pokladničných blokov o kúpe materiálu.
- je potrebné predložiť rodné listy na dokumentáciu príbuzenského stavu v priamom rade
(t.j. rodič, dieťa, súrod. stav, starý rodičia).
Na základe uvedeného sa vydá prevodcovi:
Dohoda o prevode členských a nájomných práv
ktorú si musia vyplniť a overiť podpismi obidve zúčastnené strany.
Na základe týchto podkladov prevádzajúci vyplní prehlásenie o finančnom vysporiadaní sa medzi sebou
ohľadom zostatkovej hodnoty členského podielu ako aj FOU bytu k uvedenému dátumu
t.j. stále k 1. dňu príslušného mesiaca.
Následne sa nadobúdateľom vystaví „Nájomná zmluva“ k predmetnému bytu.